Zakończenie inwestycji oczyszczalni ścieków w miejscowości Łukta.

Pod koniec roku 2020 zakończyliśmy prace budowlane na budowie oczyszczalni ścieków w Łukcie. Budowa została przekazana do użytku, wszystko przebiegło zgodnie z harmonogramem. Oczyszczalnia ścieków działa w oparciu o nitryfikująco – denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w układzie przepływu ciągłego o wydajności średnio-dobowej 1.266 m3/d. W jej skład wchodzą trzy niezależnie pracujące ciągi technologiczne biologicznego oczyszczania ścieków, które mają zaspokajać potrzeby aglomeracji Łukta (RLM 9 144), obejmującej swym zasięgiem pobliskie miejscowości z terenu gminy Łukta. Wartość inwestycji wyniosła 21 548 386,69 zł. Inwestorem był Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie.