Pod koniec lipca 2023r. podpisaliśmy umowę na budowę Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mała Wieś. Inwestycja będzie obejmowała między innymi:
- montaż obudowy istniejących studni głębinowych wraz z wymianą pomp głębinowych,
- budowę budynku technicznego wraz z montażem nowego ciągu technologicznego uzdatniania wody i podawania do sieci wodociągowej,
- montaż dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej,
- montaż odstojnika popłuczyn,
- budowę drogi wewnętrznej umożliwiającej dojazd do obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu,
- montaż rurociągów technologicznych: wody surowej, wody uzdatnionej, wody przelewowej i spustowej, wody popłucznej, wody nadosadowej i neutralizacji chloru,
- montaż odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- montaż przyłącza elektroenergetycznego zalicznikowego oraz awaryjnego, kabli zasilających urządzenia w obiektach i kabli zasilających oświetlenie zewnętrzne wraz ze słupami oświetleniowymi,
Inwestorem danego przedsięwzięcia jest Gmina Mała Wieś.