under construction triangular warning sign on white background. under construction sign. under construction road symbol.

Inwestycja polega na budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity gmina Kiwity dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Celem jest realizacja zadań własnych gminy, tj. zapewnienie dobrej jakości wody pitnej i pod odpowiednim ciśnieniem. Zakres rzeczowy robót obejmuje między innymi: rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa nowego, budowa dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności V=75m3, wykonanie zagospodarowania terenu, budowa rurociągów technologicznych oraz budowa przyłącza wody uzdatnionej. Wartość inwestycji wynosi 4 126 529,82 zł.