Logo do druku

SUW Pieniężno Wstecz

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pieniężnie

Zakres realizacji obejmuje roboty budowlano-montażowe związane z rozbudową stacji uzdatniania wody połoŜonej w Pieniężnie przy ul. Lidzbarskiej 10 polegające na:

- budowie budynku stacji z pełną infrastrukturą
- budowie 2-ch zbiorników retencyjnych 2 x V = 150m3
- budowie podziemnego odstojnika popłuczyn z przyłączem
- budowie rurociągów 160 doprowadzającej wodę ze studni
- budowę drogi dojazdowej do studni nr 4
- budowie sieci kanalizacji deszczowej
- przebudowie istniejącej sieci energetycznej

w tym:

a) Roboty budowlane
- roboty rozbiórkowe;
- budowa budynku SUW o wydajności Qśr = 800m3/dn (wraz z wymianą gruntów);
- budowa fundamentów pod zbiorniki retencyjne i osadnik popłuczyn;
- przebudowa wyjazdów na ul. Lidzbarską;
- budowa dróg i placów na terenie SUW z kostki betonowej gr. 8cm;
- budowa drogi z płyt betonowych do studni głębinowej;
- budowa ogrodzenia;
- zieleń (trawniki);

b) Roboty sanitarne
- zakup i montaż urządzeń technologicznych w budynku SUW;
- dostawa i montaż zbiorników retencyjnych i osadnika popłuczyn;
- przyłącze wodociągowe (podłączenie studni głębinowych);
- przyłącze kanalizacji sanitarnej;
- przyłącze kanalizacji deszczowej;
- przyłącze kanalizacji technologicznej;

c) Roboty elektryczne
- przebudowa sieci energetycznej: wymiana linii napowietrznej nn oraz oświetleniowej na kablowe ze stacji T - 1519 do słupa poza działką, zmiana trasy istniejących linii kablowych nn relacji „T-1519 - ZK1902’ oraz „ZK1902-ZK1903” polegająca na częściowym przełożeniu kabla i zrobieniu wstawki do projektowanego złącza ZR, posadowienie i podłączenie nowego złącza kablowo pomiarowego ZK-P;
- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ do budynku SUW oraz do rozdzielni w

Zobacz zdjęcia
Realizacji