Logo do druku

Stacje uzdatniania wody Wstecz

Suw Pieniężno o wydajności 70 m3/h

Nowy budynku SUW wraz z zagospodarowaniem terenu , montaż zestawu aeracji ze sprężarką , zestawów filtracyjnych – 4 kpl , pompownię II stopnia , wymianę pomp głębinowych , budowę nowych terenowych zbiorników wody czystej o poj. 2* V= 150 m3/h , neutralizatora podchlorynu sodu, rurociągów międzyobiektowych wody czystej , kanalizacji sanitarnej oraz rurociągów ze stali nierdzewnej , przebudowę istniejącej sieci energetycznej , wymianę linii napowietrznej nn i oświetleniowej na kablowe ze stacji , przełożenie istniejących linii kablowych , oświetlenie zewnętrzne . SUW jest największą komunalną inwestycją w powojennych dziejach Pieniężna.

SUW Kadzidło o wydajności 90 m3/h

Nowy budynku SUW wraz z zagospodarowaniem terenu , montaż zestawu aeracji AIC 1000 ze sprężarką , zestawów filtracyjnych FIC/106/6156 – 8 kpl ( odżelazianie i odmanganianie) pompownia II stopnia , wymiana pomp głębinowych , neutralizator podchlorynu sodu, rurociągów międzyobiektowych , roboty elektryczne, remont istniejącego żelbetowego dwukomorowego zbiornika wody czystej o poj. 2* V= 300 m3/h , system wizualizacji i nadzoru pracy urządzeń, pozwalający na lokalny oraz zdalny dostęp do parametrów pracy urządzeń oraz graficznej interpretacji ich pracy.

SUW Mikołajki o wydajności 200 m3/h

Nowy budynek technologiczny , administracyjny i garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu z uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych zbiorniki żelbetowe do magazynowania wody o pojemności 350 m3 każdy – 2 szt- instalacja 6 filtrów ciśnieniowych o średnicy 2900 mm w układzie filtracji dwustopniowej instalacja powietrza i wody do płukania filtrów, osuszanie powietrza , przepompownia drugiego stopnia , instalacja dezynfekcji promieniami UV odstojniki popłuczyn z rurociągami odpływowymi wymiana pomp głębinowych i obudów w studniach istniejących przewody międzyobiektowe ( studnia – SUW, zbiorniki retencyjne -budynek stacji uzdatniania wody roboty elektryczne i automatyka pracy stacji uzdatniania oparta o sterownik PLC